25 juni 2021

Neways en Infestos zijn aanbevolen bod van EUR 14,55 per aandeel in contanten overeengekomen

Dit is een gezamenlijk persbericht van Neways Electronics International N.V. (Neways) en Infestos Sustainability B.V. (Infestos), ingevolge het bepaalde in artikel 4, leden 1 en 3, artikel 5, lid 1 en artikel 7, lid 4, Besluit openbare biedingen Wft (het Besluit) in verband met het voorgenomen openbaar bod door Infestos op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Neways (het Bod). Deze aankondiging vormt geen bod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, tot het kopen van of inschrijven op aandelen in Neways. Elk bod wordt uitsluitend uitgebracht aan de hand van het Biedingsbericht (het Biedingsbericht) dat goedgekeurd is door de Autoriteit Financiële Markten (de AFM). Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, al dan niet rechtstreeks, in de Verenigde Staten, Canada en Japan of in andere rechtsgebieden waarin bedoelde vrijgave of distributie onwettig zou zijn.

 NEWAYS EN INFESTOS ZIJN AANBEVOLEN BOD VAN EUR 14,55 PER AANDEEL IN CONTANTEN OVEREENGEKOMEN

Hoofdpunten van het Bod

 • Het aanbevolen openbaar Bod door Infestos tegen betaling van EUR 14,55 (cum dividend) per aandeel op de uitstaande aandelen Neways, hetgeen een totale prijs van circa EUR 177,5 miljoen vertegenwoordigt.
 • De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 33,5% boven de slotnotering van Neways op 29 april 2021 en levert onmiddellijke, zekere en aantrekkelijke waarde aan de aandeelhouders van Neways.
 • De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen steunen het Bod volledig en bevelen het unaniem aan.
 • Infestos voorziet Neways van deskundigheid en ondersteuning om de ‘One Neways’- en ‘System Innovator’-strategie te versnellen.
 • Met Infestos als meerderheidsaandeelhouder creëert Neways een stabiele aandeelhoudersstructuur om de verdere uitrol van haar strategie te bevorderen zonder haar beursnotering te verliezen.
 • Infestos ondersteunt Neways volledig in haar overgang naar een best-in-class onderneming die elektronica produceert en onderhoudt waar zowel de aandeelhouders, medewerkers en klanten van Neways als andere stakeholders baat bij hebben.
 • De bedrijfsidentiteit, -waarden en -cultuur van Neways blijven gehandhaafd en er wordt niet getornd aan de bestaande rechten van en voorzieningen voor haar medewerkers.
 • De huidige Raad van Bestuur van Neways blijft de vennootschap leiden en ook de leden van de Raad van Commissarissen behouden hun functie.
 • Infestos heeft financiering toegezegd, waarmee zekerheid omtrent de betaling en een grote mate van zekerheid voor de deals wordt verstrekt.
 • Het Bod is afhankelijk van bepaalde gangbare voorwaarden, waaronder de verkrijging van ten minste 60% van de uitstaande aandelen Neways, en de Transactie krijgt naar verwachting in de tweede helft van 2021 zijn beslag.

Son / Enschede, 24 juni 2021, Neways Electronics International N.V. (Neways of de vennootschap) (Euronext Amsterdam: NEWAY) en Infestos (Infestos) hebben het genoegen aankondiging te doen van het bereiken van voorwaardelijke overeenstemming (het Fusieprotocol) over een aanbevolen openbaar bod (het Bod, en tezamen met de overige Transacties die in verband daarmee worden overwogen, de Transactie) op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen Neways (de Aandelen) tegen een prijs van EUR 14,55 in contanten (cum dividend) per aandeel (de Biedprijs), die een totale aandelenwaarde van circa EUR 177,5 miljoen vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur van Neways (het Bestuur) en de Raad van Commissarissen (de Raad van Commissarissen, tezamen met de Raad van Bestuur te noemen de Raden) menen dat het Bod in het belang van Neways en al haar stakeholders is. De Raden steunen unaniem het voorgenomen Bod en de Transactie en bevelen deze aan de aandeelhouders aan.

Eric Stodel, CEO van Neways, licht toe: “Infestos is een sterke en ondernemende beleggingsmaatschappij met een uitstekende uitgangspositie om ons te ondersteunen bij het realiseren van onze ambities op de lange termijn. Wij blijven ons ontwikkelen en onze marktpositie als onderscheidende System Innovator in de EMS-markt (Electronic Manufacturing Services) vergroten door op te schuiven in de waardeketen en onze klanten meerwaarde te bieden. Wij werken steeds vaker met onze klanten samen aan de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve systemen en producten, met duurzame en winstgevende groei tot gevolg. Wij blijven ook werken aan talentontwikkeling en het versterken van de technologische competenties binnen het bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat Infestos de juiste partner is voor deze volgende fase in onze ontwikkeling. Zij beschikken over de expertise om groei van onze onderneming in de komende jaren te versnellen zonder onze onafhankelijkheid als bedrijf te verliezen.”

Henk Scheepers, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Neways, licht toe: “Wij steunen het Bod unaniem, omdat wij menen dat deze in het belang is van Neways en al haar stakeholders. Met deze sterke meerderheidsaandeelhouder creëren wij een stabiele governance structuur, waarmee Neways de uitrol van haar strategie kan versterken. Het Bod weerspiegelt een sterke en onmiddellijke waarde voor onze aandeelhouders, geeft de deal extra zekerheid vanwege de reeds toegezegde financiële middelen en dient de belangen van zowel onze klanten als medewerkers.”

Frank van Roij, Investment Director van Infestos, licht toe: “Wij zijn opgetogen dat wij deel mogen zijn van het pad dat Neways is ingeslagen om een best-in-class EMS-bedrijf te worden. Wij ondersteunen de ‘One Neways’- en ‘System Innovator’-strategie volledig. Wij menen dat met deze strategie op de lange termijn waarde kan worden gecreëerd zonder dat Neways haar onafhankelijkheid als beursgenoteerde onderneming verliest. Met onze uitgebreide ervaring in de transitie naar en groei van technologiebedrijven met een sterke positie, kijken wij ernaar uit om met Neways samen te werken aan een versnelling in haar pad naar winstgevende groei.”

Strategische rationale

Infestos en Neways menen dat de Transactie in het belang is van Neways, het voortdurende en duurzame succes en de ondernemingswaarde op de lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van al haar stakeholders; en doordat Infestos de meerderheidsaandeelhouder van Neways wordt levert dat Neways en de onderneming strategische en andere voordelen op.

Belangrijkste elementen van de strategische rationale voor de Transactie zijn:

 • Infestos ondersteunt de huidige ‘One Neways’-strategie van Neways en de positionering van Neways als System Innovator volledig;
 • het doel van Infestos is om Neways te voorzien van deskundigheid en ondersteuning om deze strategie versneld uit te rollen en ondersteunt haar volledig in de overgang naar een uitmuntend EMS-bedrijf waar zowel de aandeelhouders, medewerkers, klanten van Neways als alle andere stakeholders baat bij hebben;
 • Infestos ondersteunt de ‘One Neways’- en ‘System Innovator’-strategie van de groep volledig. Infestos ondersteunt Neways in de verdere ontwikkeling van leiderschap, vakmanschap en ondernemerschap in de werkmaatschappijen. Infestos erkent voorts het belang van blijvende talentontwikkeling en ontwikkeling van technologische deskundigheid bij de medewerkers; en
 • Infestos is een duurzame investeringsmaatschappij gericht op groei op de lange termijn en met haar staat van dienst, ervaring en deskundigheid kan zij Neways en haar onderneming steunen bij strategische, organisatorische en operationele zaken op basis van een consultancyovereenkomst die op zakelijke voorwaarden tussen Infestos en Neways zal worden gesloten.

Om de strategische voordelen van de Transactie te realiseren en het blijvende en duurzame succes van de onderneming van Neways te verbeteren, heeft Infestos zich ten doel gesteld om de meerderheidsaandeelhouder van Neways te worden.

Infestos en Neways hebben gezamenlijk vastgesteld dat er geen meldingen vereist zijn bij fusiecontroleautoriteiten om de Transactie af te ronden, waardoor Infestos en Neways het fusieprotocol kunnen uitvoeren zonder dat er vertraging ontstaat vanwege een fusiecontrole.

Met Infestos als meerderheidsaandeelhouder kan de strategische rationale goed ondersteund, ingezet of bereikt worden zonder dat Neways haar beursnotering verliest. Neways kan hiermee haar onafhankelijke positie blijven behouden, het Bestuur en leidinggevenden incentives blijven geven, en nieuw talent aan haar bedrijf blijven binden; daarmee komen hun belangen met die van andere aandeelhouders van Neways op één lijn en blijft Neways toegang houden tot de kapitaalmarkten om in de toekomst eventueel nieuw kapitaal aan te trekken.

Indien Infestos na gestanddoening van het Bod ten minste 85% van de aandelen houdt, kan zij, onder de in het fusieprotocol genoemde voorwaarden, streven naar beëindiging van de beursnotering en overgaan tot Uitkoop of Post-Fusie Reorganisatie (elk zoals hierna gedefinieerd), met de bedoeling om alle aandelen te verkrijgen. In dat geval zien Infestos en Neways ook nog heil en voordelen in de uitvoering en versnelling van de ‘One Neways’-strategie en andere strategische voordelen, zoals hiervoor vermeld, in een private omgeving met een enkele eigenaar nadat de onderneming van de beurs is gehaald.

Indien Infestos ten minste 95% van de aandelen verkrijgt, is het de bedoeling om de beursnotering van Neways op Euronext Amsterdam zo snel mogelijk te beëindigen. In dat geval zal Infestos een wettelijke uitkoopprocedure initiëren om zo snel mogelijk 100% van de aandelen in handen te krijgen (de Uitkoop).

Indien Infestos minder dan 95% maar wel minimaal 85% van de aandelen in handen krijgt, is zij voornemens om de volledige onderneming van Neways voor dezelfde prijs en voor dezelfde totale vergoeding als het Bod te verkrijgen, ingevolge een wettelijke driehoeksfusie van de vennootschap met twee nieuw op te richten dochterondernemingen van de vennootschap (een houdstermaatschappij en een dochteronderneming), een aandelenverkoop met betrekking tot de aandelen in die dochteronderneming, tussen Infestos en die houdstermaatschappij, en een daaropvolgende liquidatie van de activa van die houdstermaatschappij om bedoelde vergoeding aan de aandeelhouders te doen toekomen (de Post-Fusie Reorganisatie). Bij de tussentijdse slotuitkering aan de aandeelhouders van die houdstermaatschappij gaat het om een bedrag dat zoveel mogelijk gelijk is aan de biedprijs, zonder rente, en met inhouding van eventuele bronbelasting en overige verschuldigde belastingen. Voor de Post-Fusie Reorganisatie is goedkeuring van de aandeelhouders van Neways op de BAVA vereist. De Raden zijn overeengekomen de aandeelhouders unaniem te adviseren een positieve stem uit te brengen op de Post-Fusie Reorganisatie. Zodra de wettelijke driehoeksfusie is geïmplementeerd, wordt de beursnotering van Neways beëindigd.

Gegevens van de Transactie

De voorgenomen Transactie voorziet in de verkrijging van de aandelen ingevolge het aanbevolen openbaar Bod door Infestos. De biedprijs vertegenwoordigt een geïmpliceerde aandelenwaarde voor 100% van Neways (na uitoefening van alle opties) ter hoogte van circa EUR 177,5 miljoen.

De biedprijs, die onmiddellijke, zekere en aanzienlijke waarde biedt aan de aandeelhouders van Neways, vertegenwoordigt de volgende premies:

 • een premie van 33,5% boven de slotnotering van Neways op 29 april 2021, die de aandelenkoers voor de commotie betrof;
 • een premie van 55,5% boven de VWAP-koers per aandeel Neways over een periode van drie (3) maanden tot en met 29 april 2021;
 • een premie van 65,3% boven de VWAP-koers per aandeel Neways over een periode van zes (6) maanden tot en met 29 april 2021;
 • een premie van 68,7% boven de VWAP-koers per aandeel Neways over een periode van negen (9) maanden tot en met 29 april 2021;
 • een premie van 74,6% boven de VWAP-koers per aandeel Neways over een periode van twaalf (12) maanden tot en met 29 april 2021.

Unanieme ondersteuning en aanbeveling door de Raden

Deze aankondiging volgt op constructieve interactie tussen Neways en Infestos. Gedurende het hele proces hebben de Raden van Neways en Infestos uitgebreid hun bedoelingen met betrekking tot de Transactie besproken. In lijn met hun wettelijke verantwoordelijkheden hebben de Raden, met steun van hun financieel en juridisch adviseurs, alle aspecten van de voorgestelde Transactie zorgvuldig overwogen. In het kader van dat proces hebben de Raden de voorgestelde Transactie ook overwogen in het licht van de aankondiging van de VDL Groep op 28 mei 2021. De Raden hebben geconcludeerd dat het Bod van Infestos aanzienlijk beter is dan dit voorstel, waaronder ten aanzien van de biedprijs, niet-financiële afspraken en andere voorwaarden. De Raden blijven de VDL Groep uiteraard waarderen als partner, klant en aandeelhouder.

Rekening houdend met de belangen van alle stakeholders, zijn de Raden unaniem tot de conclusie gekomen dat het Bod in het belang is van Neways en het bestendig succes van haar onderneming en al haar stakeholders.

Dienovereenkomstig hebben de Raden unaniem besloten om de Transactie en het Bod te steunen en aan te bevelen bij de aandeelhouders en om de aandeelhouders voorts te adviseren vóór de besluiten met betrekking tot het Bod, mits dit gestand wordt gedaan (de Besluiten), te stemmen in de aanstaande buitengewone algemene vergadering van Neways (de BAVA) die binnen de aanmeldingstermijn zal worden gehouden.

Voor de ondersteuning en aanbeveling van de Raden en de daarmee verbandhoudende verplichtingen van Infestos gelden de voorwaarden van het fusieprotocol.

Fairness opinion

ABN AMRO Bank N.V., die optreedt als financieel adviseur van Neways, heeft een fairness opinion aan de Raden verstrekt met betrekking tot de fairness (‘billijkheid’), per de datum van bedoelde verklaring, en op basis van en afhankelijk van de factoren, aannames, kwalificaties en andere zaken, zoals daarin vermeld, inhoudende dat (i) de biedprijs vanuit financieel oogpunt fair (‘billijk’) is voor de aandeelhouders, en (ii) de te betalen en uit te keren vergoeding op grond van de Post-Fusie Reorganisatie vanuit financieel oogpunt fair (‘billijk’) voor de aandeelhouders. De volledige tekst van bedoelde fairness opinion, met daarin de gedane aannames, de gevolgde procedures, de overwogen zaken en de beperkingen in de beoordeling in verband met die verklaring, wordt opgenomen in de standpuntbepaling van Neways.

Zekerheid van financiële middelen

Infestos heeft gecommitteerde financiering voor het Bod, de aandelenverkoop als onderdeel van de Post-Fusie Reorganisatie en de Uitkoop, en garandeert Neways dat, ingevolge bedoelde financiering, zij voldoende middelen tot haar beschikking heeft om te voldoen aan de vereisten van artikel 7, lid 4, van het Besluit.

Niet-financiële afspraken

Infestos en Neways hebben bepaalde niet-financiële afspraken gemaakt over onder meer ondernemingsbestuur, strategie, medewerkers en financiering met een looptijd van drie jaar na gestanddoening van het Bod, waaronder de afspraken zoals hierna samengevat.

Strategie

Zoals hiervoor vermeld zal Infestos de huidige bedrijfsstrategie, zoals beschreven in het jaarverslag 2020 van Neways (de Strategie), steunen en eerbiedigen. Na gestanddoening zal Infestos met Neways samenwerken om groei van de onderneming te realiseren die de Strategie van Neways reflecteert.

Bestuur

Na gestanddoening zal het Bestuur uit de huidige directieleden bestaan, te weten Eric Stodel, Steven Soederhuizen en Paul de Koning.

Beoogd wordt dat de Raad van Commissarissen na gestanddoening van het Bod bestaat uit twee (2) nieuw door Infestos voor te dragen leden en de drie (3) huidige leden, die elk in de Raad van Commissarissen blijven zitten en die als onafhankelijk gelden zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code. De huidige voorzitter, te weten Henk Scheepers, blijft de Raad van Commissarissen voorzitten (de Voorzitter).

Infestos en Neways zijn overeengekomen dat Neways het volledige structuurregime zal blijven toepassen.

Medewerkers

 • De bestaande rechten en voorzieningen voor medewerkers van de Neways-groep zullen door Infestos worden geëerbiedigd, daaronder begrepen bestaande rechten en voorzieningen op grond van hun individuele arbeidsovereenkomst, sociale plannen, en bestaande rechten en voorzieningen op grond van bestaande afspraken die met de ondernemingsraden zijn gemaakt.
 • Er zijn geen wezenlijke reorganisatieplannen die leiden tot werkelijk banenverlies voor medewerkers van Neways als rechtstreeks gevolg van het Bod.
 • Infestos zal ervoor zorgen dat de bestaande pensioenregelingen en de pensioenaanspraken van de huidige en voormalige medewerkers van de Neways-groep door haar geëerbiedigd worden.
 • Infestos erkent de bestaande rechten van en regelingen met de betreffende ondernemingsraden en vakbonden van de Neways-groep op grond van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de ondernemingsraden, de statuten en tussen de betreffende ondernemingsraden en Neways gemaakte afspraken, en zal deze rechten eerbiedigen.
 • Infestos eerbiedigt en ondersteunt de kwaliteitscultuur bij de Neways-groep, waarin gediplomeerde medewerkers aantrekkelijke opleidingen en loopbaanmogelijkheden aangeboden krijgen.

Uitbreng- en gestanddoeningsvoorwaarden voor het Bod 

Het uitbrengen van het Bod is afhankelijk van onderstaande uitbrengingsvoorwaarden:

 • er is geen sprake (geweest) van een wezenlijk nadelig effect;
 • er heeft geen wezenlijke inbreuk op het fusieprotocol plaatsgevonden die (i) wezenlijke negatieve gevolgen voor Neways, Infestos, het Bod of de Transactie heeft of naar verwachting kan hebben en (ii) niet (voor zover nodig) door Neways resp. Infestos kan worden verholpen c.q. is verholpen;
 • de AFM heeft het Biedingsbericht goedgekeurd;
 • er is geen sprake van intrekking of wijziging van de aanbevelingen van de Raden of afzonderlijke leden;
 • er is geen Superieur Bod (zoals hierna gedefinieerd) uitgebracht of aangekondigd;
 • er zijn geen derden, zonder band met Infestos, die verplicht zijn en aangekondigd hebben een op grond van Nederlands recht verplicht bod uit te brengen tegen een vergoeding die ten minste gelijk is aan de biedprijs;
 • er zijn geen uitspraken, schorsingen, voorlopige voorzieningen of besluiten uitgevaardigd die het doen c.q. de gestanddoening van het Bod en/of het finaliseren en afwikkelen van de Transactie beperken, verbieden of wezenlijk vertragen;
 • er zijn van de AFM geen kennisgevingen ontvangen waarin staat dat een of meer beleggingsondernemingen niet mogen meewerken aan het Bod;
 • de handel in de aandelen op Euronext Amsterdam is niet geschorst of beëindigd als gevolg van maatregelen getroffen door de AFM of een noteringsmaatregel getroffen door Euronext Amsterdam;
 • er is een onherroepelijke verbintenis met ZBG ondertekend en die is volledig van kracht en deze is niet beëindigd of wezenlijk geschonden, tenzij dat met goedkeuring van Infestos is geschied; en
 • nakoming van de informatie- en overlegverplichtingen van Neways ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden.

Indien en wanneer het Bod wordt uitgebracht, geldt dat gestanddoening afhankelijk is van het voldoen aan of afstand doen van onderstaande biedingsvoorwaarden:

 • voor minimaal 60% van de aandelen is het Bod aanvaard of zoveel minder als bepaald door Infestos in overleg met de Raden, doch met een minimum van 50,01% van de aandelen;
 • er heeft geen wezenlijke inbreuk op het fusieprotocol plaatsgevonden die (i) wezenlijke negatieve gevolgen voor Neways, Infestos, het Bod of de Transactie heeft of naar verwachting kan hebben en (ii) die niet door Neways resp. Infestos verholpen kan worden c.q. is verholpen;
 • er is geen sprake (geweest) van een wezenlijk nadelig effect;
 • er is geen sprake van herroeping of wijziging van de aanbevelingen van de Raden;
 • er is geen aanbevolen Superieur Bod (zoals hierna gedefinieerd) uitgebracht of aangekondigd;
 • er zijn geen derden die verplicht zijn en aangekondigd hebben een op grond van Nederlands recht verplicht bod uit te brengen tegen een vergoeding die ten minste gelijk is aan de biedprijs;
 • er zijn geen uitspraken, schorsingen, voorlopige voorzieningen of besluiten uitgevaardigd of van kracht geworden die het doen c.q. de gestanddoening van het Bod en/of het finaliseren en afwikkelen van de Transactie verbieden of wezenlijk vertragen;
 • er zijn van de AFM geen kennisgevingen ontvangen waarin staat dat een of meer beleggingsondernemingen niet mogen meewerken aan het Bod;
 • de handel in de aandelen op Euronext Amsterdam is niet geschorst of beëindigd als gevolg van maatregelen getroffen door de AFM of een noteringsmaatregel getroffen door Euronext Amsterdam;
 • de onherroepelijke verbintenis met ZBG is volledig van kracht en de desbetreffende partijen houden zich daar volledig aan; en
 • de besluiten zijn op de BAV genomen en volledig van kracht.

Er moet uiterlijk op 30 april 2022 aan de biedingsvoorwaarden zijn voldaan c.q. daarvan afstand gedaan.

Beëindiging

 Bij beëindiging van het fusieprotocol door Infestos vanwege onder meer een wezenlijke inbreuk op het fusieprotocol door Neways of bij beëindiging van het fusieprotocol door Infestos c.q. Neways ingevolge een Superieur Bod dat niet door Infestos geëvenaard wordt (zie hierna), verbeurt Neways een beëindigingsvergoeding van EUR 2,25 miljoen (de Beëindigingsvergoeding) aan Infestos.

Bij beëindiging van het fusieprotocol door Neways op grond van het feit dat Infestos het Bod niet op de aanvangsdatum laat ingaan of de gestanddoening ervan niet op de afwikkelingsdatum heeft plaatsgevonden, verbeurt Infestos een beëindigingsvergoeding van EUR 2,25 miljoen (de Omgekeerde Beëindigingsvergoeding) aan Neways.

Voorgaande beëindigingsvergoedingen zijn onverminderd en niet in plaats van (a) de rechten van Infestos resp. Neways om nakoming te vorderen van het bepaalde in het fusieprotocol en (b) eventuele aansprakelijkheid van Neways resp. Infestos, op grond van het fusieprotocol, daaronder begrepen, zonder daartoe beperkt te zijn, in verband met de hiervoor vermelde gebeurtenissen, in welk geval Infestos resp. Neways recht heeft om de volledig geleden schade te vorderen naast de Beëindigingsvergoeding resp. de Omgekeerde Beëindigingsvergoeding.

Superieur Bod

Infestos en Neways mogen het fusieprotocol beëindigen in het geval een bona fide derden-bieder een bod doet dat, naar de redelijke mening van de Raden, rekening houdend met hun wettelijke verantwoordelijkheden en na overleg met hun financieel en juridisch adviseurs, wezenlijk gunstiger is voor Neways, het bestendig succes van haar onderneming en haar aandeelhouders, medewerkers en overige stakeholders dan het Bod en de Transactie, rekening houdend met onder meer de strategische rationale voor de Transactie, de algehele voorwaarden zoals vermeld in het Fusieprotocol en de algehele voorwaarden van een alternatief bod (daaronder begrepen aspecten omtrent de zekerheid van de deal en de timing ervan), en die ten minste tien (10) procent hoger is dan de biedprijs (een Superieur Bod).

In het geval van een Superieur Bod biedt Neways Infestos de gelegenheid om dat te evenaren, in welk geval het fusieprotocol niet door Neways mag worden beëindigd.

Indicatief tijdsschema 

Infestos verwacht op korte termijn een verzoek ter beoordeling en goedkeuring van het Biedingsbericht bij de AFM in te dienen en het Biedingsbericht kort daarna te publiceren, een en ander in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke tijdspad.

Neways zal de BAVA ten minste zes (6) werkdagen voor de sluiting van de biedingsperiode houden om de aandeelhouders te informeren over het Bod en de te nemen besluiten.

Op basis van de vereiste stappen en afhankelijk van de benodigde goedkeuring van het Biedingsbericht gaan Infestos en Neways ervan uit dat het Bod in de tweede helft van 2021 wordt afgerond.

Adviseurs

 Allen & Overy LLP (Amsterdam) treedt op als juridisch adviseur voor Infestos. Voor Neways treden ABN AMRO Bank N.V. als financieel adviseur en AKD N.V. als juridisch adviseur op. AXECO Corporate Finance B.V. treedt op als financieel adviseur voor de Raad van Commissarissen van Neways.

Disclaimer

 Dit is een gezamenlijke openbare aankondiging van Infestos en Neways ingevolge het bepaalde in artikel 4, leden 1 en 3, artikel 5, lid 1, en artikel 7, lid 4, van het Besluit en bevat voorwetenschap zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Verordening marktmisbruik.

 De informatie in dit persbericht is niet bedoeld volledig te zijn. Deze aankondiging is uitsluitend ter informatie en vormt geen aanbieding of uitnodiging tot het doen van een aanbieding om effecten te kopen of te nemen.

 Voor de verspreiding van dit persbericht kunnen in sommige landen door wet- of regelgeving beperkingen gelden. Zodoende dienen degenen die dit document in handen krijgen zich te laten informeren en zich te houden aan die beperkingen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen Infestos en Neways iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de overtreding van dergelijke beperkingen door eenieder af. Het niet voldoen aan deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving in bedoeld rechtsgebied vormen. Infestos, Neways en hun adviseurs nemen geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor overtreding van een of meer van deze beperkingen. Iedere houder van aandelen Neways die twijfelt over zijn of haar positie dient onverwijld een professioneel adviseur te raadplegen.

 

In geval van inconsistenties is de originele (Engelse) versie van het persbericht altijd leidend.