25 augustus 2021

Winst Neways verbetert bij stijgende orderintake; aanhoudende verstoringen in de keten

Son, 25 augustus 2021 – Neways Electronics International N.V. (Euronext: NEWAY) (“Neways”; de “Onderneming”) maakt vandaag de resultaten bekend over het eerste halfjaar (H1) eindigend op 30 juni 2021.

HOOFDPUNTEN

  • Netto-omzet daalt 3,8% naar € 233,8 mln mede door afbouw van minder rendabele omzet en verstoringen in de keten;
  • Orderportefeuille stijgt 32,6% versus ultimo juni 2020 en 48,6% versus ultimo 2020 naar € 334,4 mln door vraagherstel in Automotive en aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren;
  • Orderintake stijgt met 69,0%; bovenop de reguliere groei met bestaande klanten werden er met 13 nieuwe klanten verdeeld over alle strategische marktsectoren meerjarige orders gesloten met een totale omzetwaarde van ruim € 50 mln die de komende jaren zal materialiseren;
  • Brutomarge neemt toe met 3,0% naar € 91,7 mln en als percentage van de omzet van 36,6% naar 39.2% als gevolg van positieve mix-effecten;
  • Genormaliseerd bedrijfsresultaat stijgt van € 2,2 mln naar € 6,8 mln door verbetering brutomarge en doorlopend kostenmanagement;
  • Netto kasstroom komt uit op € -6,3 mln, door hoger werkkapitaalbeslag en extra cash out in verband met doorvoering van aangekondigde reorganisaties en de afwikkeling van COVID-19 gerelateerde overheidssteun;
  • De orderportefeuille is goed gevuld en ten opzichte van vorig jaar herstelt de winstgevendheid in 2021 zich naar verwachting. Reguliere groei in orderportefeuille mede veroorzaakt door onzekerheid in markt over beschikbaarheid producten, dit heeft een dempend effect op het herstel.

KERNCIJFERS

€ mln tenzij anders vermeld  H1-21  H1-20                                            Δ
Netto-omzet 233,8 243,0 -3,8%
Orderportefeuille (per ultimo juni) 334,4 252,3 +32,6%
Brutomarge 91,7 89,0 +3,0%
EBITDA 12,2 9,1 +33,5%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat1) 6,8 2,2 +202,0%
Bedrijfsresultaat 5,4 1,9 +180,3%
Nettoresultaat 3,1 0,8 +297,2%
Netto kasstroom -6,3 26,0 nvt.

1) Exclusief PPA-effect van € 0,3 mln (H1 2020: € 0,3 mln) en advieskosten openbare biedingen € 1,1 mln. De PPA houdt verband met de overname van de BuS Groep in 2014.

BERICHT VAN DE CEO

Eric Stodel, CEO: “In de eerste helft van 2021 zien we dat  het herstel van ons bedrijfsresultaat zich voortzet door het effect van de ingezette maatregelen. We liggen goed op koers met de transformatie naar OneNeways. De omzet blijft mede door de verstoringen in de internationale keten en het bewust afstoten van minder rendabele omzet nog achter bij vorig jaar. De orderintake en het orderboek zijn sterk gestegen en wij hebben er in delen van de organisatie voor gekozen de flexibiliteit van de organisatie aan te spreken om snel op te schalen om in de toenemende vraag te voorzien. De vraag vanuit Automotive herstelt zich en ook in andere marktsectoren, zoals Semiconductor, Medical en Industrial, blijft deze sterk met een pijplijn van 22 prospects met een totale omzetpotentie van ruim € 120 mln, bovenop  13 nieuw geacquireerd klanten verdeeld over alle strategische marktsectoren met een totale omzetwaarde van ruim € 50 mln die de komende jaren zal materialiseren.

In de tweede helft van 2021 zullen de materiaaltekorten bij toeleveranciers, met name van halfgeleider componenten, en de onzekerheden rondom de Delta variant naar verwachting blijven zorgen voor een rem op de omzetrealisatie. Desalniettemin verwachten we in de komende maanden meer producten en innovatieve systemen te kunnen uitleveren met bijgevolg een hogere omzet dan in de eerste helft van het jaar. Daar komt bij dat we ook de gerealiseerde structurele kostenbesparingen van de inmiddels afgeronde reorganisaties in Duitsland en Nederland beter in onze resultaten terug zullen gaan zien. We gaan door op de vorig jaar ingeslagen weg waarbij we ons als System Innovator steeds nadrukkelijker richten op het bieden van hogere toegevoegde waarde aan onze klanten.”

FINANCIEEL EN OPERATIONEEL OVERZICHT

€ mln tenzij anders vermeld       H1-21       H1-20               Δ
Netto-omzet 233,8 243,0 -3,8%
Orderportefeuille (per ultimo juni) 334,4 252,3 +32,6%
Order intake 345,1 204,2 +69,0%
Book-to-bill (ratio) 1,47 0,84 nvt

De netto-omzet daalde met 3,8% naar € 233,8 mln, mede door afbouw van minder rendabele omzet en verstoringen in de keten.

De orderportefeuille steeg met 32,6% naar € 334,4 mln ten opzichte van ultimo juni 2020, en met 48,6% ten opzichte ultimo 2020, gedreven door vraagherstel in Automotive, een aanhoudend sterke vraag in andere marktsectoren en anticipatie van klanten op schaarste in de markt.

Netto-omzet – naar marktsector
€ mln tenzij anders vermeld H1-21    H1-20 Δ  
       Industrial 66 78 -15,4%
       Semiconductor 85 82 +3,7%
       Automotive 58 51 +13,7%
       Medical 24 27 -11,1%
       Other 1 5 -80,0%
Totaal 234 243 -3,8%

Per marktsector steeg de omzet in Semiconductor en Automotive. Industrial blijft nog achter, maar liet  in het tweede kwartaal van 2021 wel een hogere omzet zien dan in het eerste kwartaal. Verstoringen in de keten hebben over de hele linie een rem gezet op de omzetontwikkeling waarbij de impact per sector verschilt.

€ mln tenzij anders vermeld H1-21 H1-20 Δ
Brutomarge 91,7 89,0 +3,0%
Operationele kosten2) 84,9 86,8 – 2,2%
Genormaliseerd bedrijfsresultaat 6,8 2,2 +202,0%
Marge 2,9% 0,9% nvt

2) Exclusief PPA-effect (€ 0,3 mln) en advieskosten openbare biedingen (€ 1,1 mln)

De brutomarge steeg met 3,0% naar € 91,7 mln. Als percentage van de omzet steeg de brutomarge van 36,6% naar 39,2% met name als gevolg van positieve mix-effecten en sterkere focus op hogere toegevoegde waarde activiteiten. De stijging werd geremd door hogere materiaal- en logistieke kosten in verband met de verstoringen in de keten. De impact hiervan werd beperkt door sterke ketenregie, nauwe samenwerking en verbeterde afspraken met klanten over het doorberekenen van prijsstijgingen.

De operationele kosten (exclusief eenmalige advieskosten) daalden met 2,2% naar € 84,9 miljoen en de reorganisaties zijn in het tweede kwartaal materieel afgerond. De gerealiseerde kostenbesparingen als gevolg van de afgeronde reorganisaties in Duitsland en Nederland werden deels gecompenseerd door minder gebruik van werktijdverkorting (Kurzarbeit) in Duitsland. Het aantal medewerkers nam mede door de doorgevoerde reorganisaties af met 187 fte ten opzichte van juni 2020 en met 75 fte ten opzichte van ultimo 2020. De hieraan gerelateerde reorganisatievoorziening is afgenomen van € 7,1 mln ultimo 2020 naar € 3,6 mln per ultimo juni 2021. Hiernaast was er sprake van  € 1,1 mln eenmalige advieskosten in het kader van de openbare biedingen.

De hogere brutomarge in combinatie met doorlopend kostenmanagement heeft gezorgd voor een winstherstel. Het genormaliseerd bedrijfsresultaat steeg van € 2,2 mln naar € 6,8 mln, wat overeenkomt met een operationele marge van 2,9%.

 

€ mln tenzij anders vermeld

H1-21 H1-20 Δ
Financieringskosten (netto) 0,7 1,2 -44,9%
Belastingdruk 35,1% 0,0% nvt
Nettoresultaat 3,1 0,8 +297,2%
Resultaat per aandeel (€) 0,25 0,06

De financieringskosten daalden met € 0,5 mln, als gevolg van lager kredietgebruik. De belastingdruk steeg naar 35,1% door een hogere belastingdruk in Duitsland als gevolg van een aanpassing van de belastinglast uit voorgaande jaren. Het nettoresultaat kwam uit op € 3,1 mln. Het aantal uitstaande gewone aandelen per ultimo juni 2021 bedroeg 12.218.634, wat resulteerde in een winst per aandeel van € 0,25.

FINANCIËLE CONDITIE

€ mln tenzij anders vermeld H1-21 H1-20 Δ
Operationele kasstroom -5,5 27,9 -119,7%
Investeringen -0,8 -1,9 -57,7%

De netto kasstroom kwam uit op € 6,3 mln negatief, door een hoger werkkapitaalbeslag als gevolg van de snel oplopende vraag en verstoringen in de keten. Daarnaast was er sprake van een hogere cash out in verband met de eind vorig jaar aangekondigde reorganisaties in Duitsland en Nederland en zijn de vorig jaar in het kader van COVID-19 uitgestelde (belasting)betalingen aan de overheid in de eerste helft van het jaar afgewikkeld. De investeringen zijn vanuit de focus op kostenbeheersing, in lijn met de investeringen in de eerste helft van 2020.

Het netto-werkkapitaal steeg naar € 80,6 mln ten opzichte van € 75,2 mln per ultimo juni 2020 en € 60,4 mln per ultimo 2020. De voorraden namen met 0,7% toe ten opzichte van ultimo juni 2020. Vanwege het snelle vraagherstel en de componentenschaarste in bepaalde sectoren is er bewust de keuze gemaakt selectief extra voorraad aan te leggen om omzet te realiseren. De omloopsnelheid van de voorraden, gemeten in dagen kwam uit op 83 versus 92 dagen per ultimo juni 2020 en 69 dagen ten opzichte van ultimo 2020. Het aantal uitstaande debiteurendagen kwam uit op 36 dagen, 1 dag hoger dan per ultimo juni 2020 en het aantal uitstaande crediteurendagen kwam uit op 49 dagen, 1 dag meer dan per ultimo juni 2020.

Ultimo H1-21 Ultimo 20 Ultimo H1-20
Nettoschuld / EBITDA3) 0,6 2,0 0,6
Rentedekking 7,8 3,8 3,3
Solvabiliteit 41,3% 43,6% 40,2%

3) Exclusief IFRS16

Door de negatieve kasstroom kwam de nettoschuld (exclusief leaseverplichtingen) uit op € 11,8 mln, ten opzichte van  € 10,5 miljoen ultimo juni 2020 en € 2,6 mln ultimo 2020. Tegelijkertijd steeg de LTM EBITDA met 8,9% naar € 26,0 mln ten opzichte van € 23,8 mln ultimo juni 2020. De verhouding nettoschuld / EBITDA bleef hierdoor per saldo stabiel op 0,6. De rentedekking kwam uit op 7,8 per ultimo juni 2021 en de solvabiliteit steeg naar 41,3% aan het einde van het eerste halfjaar van 2021.

OPENBAAR BOD INFESTOS 

Infestos Sustainability B.V. heeft aangekondigd dat haar dochter Infestos Sustainable Solutions B.V. een aanbevolen openbaar bod (het Bod) uit gaat brengen op alle uitstaande aandelen Neways tegen een prijs van € 14,55 in contanten per aandeel (cum dividend). De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen staan volledig achter dit Bod en bevelen het Bod unaniem aan. Het Bod zal naar verwachting in september formeel worden uitgebracht en is onderhevig aan bepaalde gebruikelijke voorwaarden, waaronder het verwerven van ten minste 60% (onder omstandigheden verlaagbaar naar 50,01%) van de uitstaande aandelen Neways, en zal bij succes naar verwachting in de tweede helft van 2021 worden afgerond.

Een wijziging van de zeggenschap bij de verwerving door Infestos van de meerderheid van de aandelen in het tweede halfjaar zal mogelijk impact hebben op het recht van verrekening van fiscaal compensabele verliezen in Duitsland (€ 6,9 mln per 30 juni 2021) en zal mogelijk het onvoorwaardelijk worden van prestatieaandelen versnellen. Een wijziging van de zeggenschap kan ook leiden tot terugbetaling van het uitstaande saldo van de kredietfaciliteit (€ 15,5 mln per 30 juni 2021), maar de verwachting is dat de kredietfaciliteit zal worden voortgezet.

Bij beëindiging van de fusieovereenkomst door Infestos vanwege onder meer een wezenlijke inbreuk op de fusieovereenkomst door Neways of bij beëindiging van de fusieovereenkomst door Infestos c.q. Neways ingevolge een beter Bod dat niet door Infestos geëvenaard wordt, verbeurt Neways een beëindigingsvergoeding van € 2,25 mln aan Infestos. Bij beëindiging van het fusieprotocol door Neways op grond van het feit dat Infestos de aanmeldingstermijn voor het Bod niet op de uiterlijke aanvangsdatum laat ingaan of de gestanddoening ervan niet op de afwikkelingsdatum heeft plaatsgevonden, verbeurt Infestos een beëindigingsvergoeding van € 2,25 mln aan Neways.

Infestos steunt de strategie van Neways en is goed toegerust om Neways te ondersteunen bij de uitbouw van haar marktpositie als onderscheidende System Innovator. Met Infestos als meerderheids-aandeelhouder verwacht Neways de ingezette strategie op zelfstandige basis verder te kunnen versnellen.

VOORUITZICHTEN

Wij verwachten dat de orderintake op pijl blijft en dat de orderportefeuille ook in de rest van 2021 goed gevuld is. De vraag in Semiconductor blijft onverminderd sterk en Automotive laat een duidelijk herstel zien. Medical en Industrial klanten zijn positiever in hun planningen en projecties. Over de hele linie is er meer interesse en vraag naar System Innovator oplossingen. We blijven investeren in onderscheidende innovatieve technologie en kennis van systeemoplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘power electronics’, ‘energy conversion’, ‘Internet of Things (IoT)’ en ‘data processing’.

Tegelijk is er beperkt zicht op de duur en ernst van de verstoringen in de  keten wat van invloed zal zijn op de omzetgroei en tevens zorgt voor druk op de marge door stijgende inkoopprijzen. We blijven ons maximaal concentreren op het beheersen van deze uitdagingen in nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers. Neways volgt de ontwikkeling rond de Delta variant en de consequenties hiervan op de keten op de voet. Daarbij blijven we scherp op kostenniveaus en kasstroom. Voor de komende maanden is de verwachting dat de strategische verschuiving naar het aanbieden van meer hoogwaardige en innovatieve oplossingen een positief effect heeft op de omzetgroei.

Als we verder vooruitkijken dan is Neways uitstekend gepositioneerd in strategische groeisectoren, met een toenemende vraag naar steeds complexere elektronische systemen en technologische innovaties. Door steeds meer invulling te geven aan onze rol als System Innovator kunnen we hier optimaal van profiteren en daarmee ook de winstgevendheid van Neways in de komende jaren structureel naar een hoger niveau tillen.

TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE / DISCLAIMER
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen. uitspraken. In tegenstelling tot de gerapporteerde financiële resultaten en informatie uit het verleden worden alle uitspraken in dit persbericht, inclusief maar niet beperkt tot uitspraken met betrekking tot onze financiële positie, bedrijfsstrategie, plannen en doelstellingen van het management met betrekking tot toekomstige activiteiten, beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en voorspellingen over toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijk behaalde resultaten wezenlijk kunnen afwijken van de resultaten zoals vermeld in toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico’s en onzekerheden hebben betrekking op factoren die niet door Neways beheersbaar zijn of nauwkeurig kunnen worden ingeschat, zoals toekomstige marktomstandigheden, het gedrag van andere marktpartijen en het handelen van regulerende overheidsinstanties. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend worden geacht te zijn gedaan per de datum van dit persbericht en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd. Neways heeft niet de intentie of verplichting om enige toekomstgerichte uitspraken te herzien, tenzij dat wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of de toepasselijke regels van enige effectenbeurs waarop onze effecten worden verhandeld.